فهرست

اولین کارگاه پژوهشی با محوریت آشنایی با پروپوزال نویسی

اولین سری کارگاه پژوهشی پروپوزال نویسی با همکاری معاونت پژوهشی و به میزبانی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پردیس به سرپرستی سرکار خانم دکتر سیده زهرا بابازاده برگزار گردید