بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست

خانم سودابه علیدادی

کارشناسی ارشد   رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

 

شرح وظایف شغلی :

 

1-پیگیری در امر تشکیل به موقع جلسات شورای پژوهشی

2-هماهنگی با اعضاء محترم شوراء و صدور دعوتنامه برای آنان جهت حضور در جلسات شورا

3-تدوین صورتجلسه شورا و ارسال آن برای اعضاء و رئیس دانشکده

4-پیگیری  مصوبات شورا و گزارش آن به مدیر پژوهشی

5-پیگیری طرحهای تحقیقاتی اعضای محترم هیات علمی ونیزدانشجویان ارائه دهنده طرح(در قالب پایان نامه)

6-پیگیری تزهای دانشجویی  و انجام امور اداری مربوط به آن

7-ارتباط با مراکز تحقیقاتی دانشگاهها و سایر مراکز دولتی

8-پیگیری امور مربوط به مقالات پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی و نیز دانشجویان عزیز

9-کوشش در امر ایجاد و برپایی سمینارها و کنگره های علمی و پژوهشی

10-شناسایی دانشجویان مستعد و خلاق و معرفی آنان به مرکز استعدادهای درخشان ونیز جشنواره های خوارزمی

11- کوشش در برگزاری کارگاههای پژوهشی ، جهت آشنایی دانشجویان با متدولوژی تحقیق

12-مشارکت در امر برگزاری نمایشگاههای دستاوردهای پژوهشی

13-انجام مکاتبات اداری مربوط به پژوهش و تحقیقات

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132250824-5
تلفن داخلی 32
فکس 01132250803
پست الکترونیکی