بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر نغمه ضیائی

دکتر نغمه ضیائی

فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند

شرح وظایف مدیر  آموزشی: 

1- ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشگاه

2- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه‌ها

3- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود

4- ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی ، اداری و مالی و فرهـنگی پردیس خودگردان

5- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی

 6- پیشنهاد بودجه سالانه پردیس خودگردان

7- ارزیابی کار سالانه پردیس و گزارش آن به رییس دانشگاه

8-  بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان.

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132250824-5
تلفن داخلی 14
فکس 01132250803
پست الکترونیکی