فهرست

اعضای شورای پژوهشی پزشکی عمومی

ردی

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

1

خانم دکتر نغمه ضیایی

قلب و عروق

2

آقای دکتر پیام سعادت

بیماریهای مغز و اعصاب

3

آقای دکتر موسی احمدپور

اطفال

4

آقای دکتر فرهاد باقریان

طب اورژانس

5

آقای دکتر مهران شکری

عفونی

6

خانم دکتر خدیجه ازوجی

پزشکی اجتماعی

7

آقای دکتر حسین قربانی

پاتولوژی

8

آقای دکتر محمد حسین اصغری

فارماکولوژی

9

آقای دکتر مجتبی تقی زاده ارمکی

انگل شناسی و قارچ شناسی

10

آقای دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی

11

آقای دکتر کیوان کیاکجوری

گوش و حلق و بینی

12

خانم دکتر رومینا حمزه پور

مدیر آموزشی دانشکده پردیس

13

آقای دکتر محسن کرمی

مدیر پژوهشی دانشکده پردیس

14

آقای دکتر اباذر پور نجف

باکتری شناسی

15

آقای دکتر محمد علی جهانی

آموزش عمومی