فهرست

جلسه هم اندیشی نمایندگان کلاس های درسی

جلسه هم اندیشی نمایندگان کلاس های درسی در روز دوشنبه هفتم آذر ماه  ساعت 13   در سالن جلسات پردیس با حضور ریاست محترم پردیس خانم دکتر بابازاده، معاونت محترم آموزشی خانم دکتر بتیار و معاونت محترم پژوهشی آقای دکتر علیزاده برگزار کردید که جلسه با ارائه نکاتی از سوی دکتر بابازاده در زمینه افزایش اقدامات انجام شده آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و صنفی توسط پردیس بین الملل مطرح شد.


 در ادامه جلسه ، نمایندگان کلاس ،  هر کدام نکاتی را در خصوص مشکلات صنفی و آموزشی خود مطرح نمودند و نکاتی پیشنهادی برای بهبود کیفیت آموزش و تعامل مناسب نمایندگان با اساتید ،  کارشناسان آموزش و حوزه اداری مطرح شد.

روابط عمومی پردیس بین الملل