بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
آقای غلامرضا اکبری رسکتی

آقای غلامرضا اکبری رسکتی

 کارشناس مدیریت صنعتی

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132250824-5
تلفن داخلی 23
فکس 01132250803
پست الکترونیکی