بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
آقای یوسف رضا برزگر

آقای یوسف رضا برزگر

 کارشناس الهیات و معارف اسلامی

شرح وظايف حراست

اداره حراست دانشکده در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام ، حفظ نظم و انسجام در مجموعه دانشکده  و جلوگیری از انحراف و تخلف در امور اجرایی و در دیگر زمینه ها ، ایجاد شده است .          

در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را میتوان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود :       

1 – کشف و گزارش تخلفات احتمالی ( بطور اعم در حیطه دانشکده  ) .   

2– کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشکده  .  

3 کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی ، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در دانشکده و اعلام به مسئولین ذیربط .  

4 نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز .   

5 نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشکده و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی  .   

6   آموزش و توجیه مسئولین واحد ها و پرسنل زیر مجموعه در زمینه های حراست ، حفاظت اسناد ، افراد ، تأسیسات و نظارت بر اجرای طرحها .   

7  صدور مجوز مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشکده   .   

8 همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور .   

9 پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط .   

10 ارایه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه .   

11 پیگیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها .   

 12 مسئولیت امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و مقررات دانشجویی از سوی دانشجویان و پاسخگویی به درخواست های آنان .  

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132250824-5
تلفن داخلی 23
فکس 01132250803
پست الکترونیکی