فهرست

اطلاعیه شماره 1: قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401

ثبت نام مرحله اول مجازی : از روز دوشنبه تاریخ 1401/7/4 لغایت پنج شنبه تاریخ 1401/7/7

ثبت نام مرحله دوم که تحویل مدارک به صورت حضوری و پستی می باشد متعاقبا در همین سایت پردیس خودگردان  اطلاع داده میشود.