فهرست

انتصاب سرپرست دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پردیس خودگردان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سید علی مظفر پور، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، سرکار خانم دکتر عارفه بابازاده متخصص عفوني را به عنوان سرپرست دانشکده پردیس خودگردان منصوب و از زحمات سرکار خانم  دکتر رومینا حمزه پور در دوران تصدی ایشان تقدیر بعمل آمد.

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل