فهرست

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در خصوص ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید از روز شنبه مورخ 1398/9/29 لغایت دوشنبه 1398/10/30 فعال می باشد،

خواهشمند است با  نام کاربری و رمز عبور خود وارد سیستم آموزشی دانشگاه شده و نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمایند.

عدم تکمیل ارزشیابی و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد .

آموزش پردیس خودگردان دانشگاه