فهرست

فرم ها و آیین نامه ها

                  

                                                      فرم ها

فرم درخواست انتقال موقت(میهمان)

       دانلود

فرم درخواست انتقال دائم

       دانلود

فرم قرارداد آموزانه (ویژه مدرسین)

       دانلود

فرم مشخصات فردی دانشجویی

       دانلود

فرم پوشش (عمومی و حرفه ای) دانشجویان

       دانلود

فرم تسویه حساب مقطع کارشناسی

فرم تسویه حساب مقطع دکتری

      دانلود

      دانلود

                                                آیین نامه ها

آیين نامه برگزاري امتحانات پردیس خودگردان

      دانلود

آیین نامه انتقال دانشجو

      دانلود

آیین نامه مهمان

      دانلود

آیین نامه مرخصی و انصراف از تحصیل

      دانلود

آیین نامه تغییر رشته

      دانلود