فهرست

فرم ها و آیین نامه ها

                  

                             فرم ها

فرم درخواست میهمان

       دانلود

فرم درخواست انتقال دائم

       دانلود

فرم مشخصات فردی دانشجویی

       دانلود

فرم پوشش (عمومی و حرفه ای) دانشجویان

       دانلود

فرم تسویه حساب مقطع کارشناسی فیزیوتراپی

فرم تسویه حساب مقطع دکتری پزشکی

فرم تسویه حساب مقطع دکتری دندانپزشکی

      دانلود

      دانلود

      دانلود

                             آیین نامه ها

آیين نامه برگزاري امتحانات پردیس خودگردان

      دانلود

آیین نامه انتقال دانشجو

      دانلود

آیین نامه مهمان

      دانلود

آیین نامه مرخصی و انصراف از تحصیل

      دانلود

آیین نامه تغییر رشته

      دانلود

آئین نامه واحد استعدادهای درخشان و نخبگان

آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای

شیوه نامه نحوه برخورد با تخلف و تقلب در زمان آزمون

      دانلود

      دانلود

     دانلود