بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
خانم سمیه عبداله زاده

خانم سمیه عبداله زاده

کارشناس ماما

شرح وظایف وعملکرد واحدآموزش

 

1_ برنامه ريزي كلاس ، استعلام از گروههاي آموزشي دانشكده و دانشگاه جهت معرفي اساتيد و صدور ابلاغ اساتيد در هرنيمسال تحصيلي

2_نظارت بر ثبت نام ازدانشجويان جديدالورود در شروع هر سال تحصيلي و ساير دانشجويان در شروع هر نيمسال تحصيلي

3_صدور تائيديه انتخاب واحد به منظور ارسال به آموزش كل دانشگاه و ارائه به دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي

4_نظارت بر برگزاري كلاسها درطول ترم و تهيه گزارش ماهانه و ارسال آن به معاونت آموزشي دانشگاه

5_بررسي پرونده دانشجويان شاهد و ايثارگر و ارسال كارنامه ها به ستاد شاهد و ايثارگردانشگاه

6_شركت در جلسات شوراي آموزشي دانشگاه بطور ماهانه و طرح مسائل و مشكلات آموزشي دانشجويان جهت اخذ تصميم

7_هماهنگي با مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در خصوص ارزشيابي اساتيد در هر نيمسال توسط دانشجویان

8_معرفي دانشجويان برتر (نفرات اول تا سوم ) به آموزش كل و مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

9_صدور كارنامه تحصيلي براي دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي

10_ بررسي و انجام امور مربوط به درخواست هاي وام تحصيلي در هر ترم و معرفي آنان به معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه 

11_ارسال اطلاعات آماري دانشجويان به مركز اطلاعات و آمار دانشگاه و ساير واحدها حسب درخواست

12_هماهنگي با مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي در خصوص ارزشيابي اساتيد

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132250824-5
تلفن داخلی
فکس 01132250803
پست الکترونیکی sdelavari515@gmail.com