فهرست

برنامه مدون و سرفصل دروس

                

برنامه مدون

برنامه مدون  رشته دندانپزشکی

 برنامه مدون  رشته دندانپزشکی ( ورودی 97 )

   دانلود

   دانلود

برنامه مدون   رشته پزشکی (ورودی95)

برنامه مدون   رشته پزشکی (ورودی96)

دروس مقدمات بالینی

برنامه مدون   رشته پرستاری

   دانلود

   دانلود

    دانلود

   دانلود

برنامه مدون    رشته فیزیوتراپی

برنامه مدون   رشته فیزیوتراپی ( ورودی 98 )

    دانلود

    دانلود

سرفصل دروس

سرفصل دروس رشته دندانپزشکی

     دانلود

سرفصل دروس   رشته پزشکی

     دانلود

سرفصل دروس   رشته فیزیوتراپی

     دانلود