فهرست

آموزش مجازی

فرایند آموزش های مجازی در پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل از اسفند ماه سال  1398 با آغاز همه گیری کرونا (کووید 19) شروع گردید. در این دوره طی جلسات هم اندیشی که با حضور کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده، مسئولین آموزش دانشکده و نمایندگان دانشجویی به بحث گذاشته شد، پس از بررسی، نیازسنجی صورت گرفت و بر اساس آن در طی سال نسبت به رفع مشکلات قبلی و ایجاد راهکارها برای ارتقای آموزش مجازی در این دانشکده گام های اساسی برداشته شد.

گام ها:

طراحی دیافراگم و مدل با نرم افزار ویزیو 

انجام ارزشیابی دانشجویان با سامانه فرادید

ارائه پژوهش مورد نظر در مجله دانشگاه

توانمند سازی  کارشناس انفورماتیک دانشکده  با سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز جهت آموزش

 

خاطرات آموزش مجازی