فهرست

برنامه مدون و سرفصل دروس

                

برنامه مدون

برنامه مدون  رشته دندانپزشکی 

 دانلود

برنامه مدون   رشته پزشکی (ورودی95)

برنامه مدون   رشته پزشکی (ورودی96)

   دانلود

   دانلود

برنامه مدون    رشته فیزیوتراپی

     دانلود

سرفصل دروس

سرفصل دروس رشته دندانپزشکی

     دانلود

سرفصل دروس   رشته پزشکی

     دانلود

سرفصل دروس   رشته فیزیوتراپی

     دانلود