فهرست

سرفصل دروس رشته پزشکی

        سرفصل دروس رشته پزشکی 

 

دروس عمومی

 

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران


معارف اسلامی(1)

فارسی(1)

زبان خارجی(1)

تربیت بدنی(1)

معارف اسلامی(2)

اخلاق و تربیت اسلامی

فارسی(2)

زبان خارجی(2)

تربیت بدنی(2)

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

تاریخ اسلام

متون اسلامی(زبان عربی)

 

 

دروس تخصصی

 

بیوشیمی 1 (ساختمانی)

بیوشیمی2(متابولیسم)

بیوشیمی عملی

زیست شناسی (پیشنیاز)

شیمی ( پیشنیاز)

فیزیک (پیشنیاز)

زبان(پیشنیاز)

بیوشیمی نظری1(ساختمانی)

بیوشیمی نظری2(متابولیسم و اختلالات)

زیست شناسی

فیزیک پزشکی

 

بیوشیمی

آناتومی (1)

آناتومی (2)

آناتومی (3)

روانشناسی

بهداشت عمومی (1)

بهداشت عمومی (2)

زبان اختصاصی (1)

زبان اختصاصی (2)

اصول کلی تغذیه

بافت شناسی

 فیزیولوژی (1)

فیزیولوژی (2)

فیزیولوژی (2) عملی

ژنتیک

میکروب شناسی و ویروس شناسی

بهداشت عمومی (3)

ایمونولوژی

انگل شناسی و قارچ شناسی

پاتولوژی عمومی

جنین شناسی

نشانه شناسی

فیزیوپاتولوژی

بیماری های گوارش

بیماری های قلب و عروق

بیماری های غدد داخلی و متابولیسم

بیما ری های خون

بیماری های ریه

بیماری های کلیه

بیماریهای روماتیسمی

پاتولوژی اختصاصی

فارماکولوژی

کارآموزی بهداشت

بهداشت عمومی (4)