فهرست

اهداف و برنامه ها

 اهداف و وظایف پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل 

           الف)  اهداف پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل:   

 به منظور استفاده از ظرفیت هم افزایی توانهای بالقوه در دانشگاه و همچنین رشد ، تعالی و توسعه علمی کشور و تسریع در دستیابی به اهداف آموزشی ، پژوهشی و خدمات رسانی ، واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل با اهداف و وظایف اساسی زیر تأسیس می گردد:

1)   پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش علمی و ترویج علوم پزشکی به منظور کمک به تأمین نیروی  انسانی متخصص مورد نیاز کشور

2)    گسترش دانش بهداشتی و درمانی از طریق انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی 

3)   هماهنگی و همکاری با سایر مؤسسات آموزش عالی و دیگر بخش های فرهنگی ، علمی و صنعتی کشور 

4)  تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی با سازمانهای منطقه ای و بین المللی مربوطه    

           ب)  وظایف و مأموریت های پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

1) تلاش در جهت تحقق اهداف تعریف شده در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور در مورد جایگاه علمی و حرکت به سوی جامعه دانش محور و در راستای فعالیت های آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات وابسته به گروههای مختلف پزشکی در سطح منطقه ای و بین المللی

2) تبیین،توسعه و اشاعه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و نوآوری در ابعاد علمی ، آموزشی و پژوهشی به پشتوانه آن 

 3) حضور مؤثر و فعال در رقابت های دانشی در عرصه های بین المللی و تعامل و مشارکتبا دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی معتبر دیگر کشورها و جذب اساتید و دانشجویان و دانش پژوهان خارجی داوطلب به آموزش و تحصیل و تحقیق در کشور جمهوری اسلامی ایران.

 4) دستیابی به استانداردهای بین المللی در آموزش و پژوهش در گروه پزشکی و اعتبار بخشی به مدارج علمی فارغ التحصیلان و صدور مدارک تحصیلی مشترک با دانشگاه های معتبر دنیا

5) ایجاد بستری مناسب برای معرفی ، رشد و توسعه علمی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل و ایفای این نقش در فرآیندهای آموزشی ، پژوهشی و خدمات رسانی در سطح بین المللی

6) ارائه خدمات در حوزه سلامت در سطح بین المللی با محوریت توریسم درمانی

7) ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت حضور دانشمندان و اساتید صاحب نام به عنوان فرصت مطالعاتی در عرصه علوم پزشکی و فرصت آفرینی جهت مشارکت های آموزشی و پژوهشی و فناوری ها و خدمات در عرصه سلامت در ابعاد بین المللی