فهرست

رسالت و اهداف

 

رسالت پردیس بین الملل

ایجاد زیرساخت­های لازم جهت ارتقاء آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان دانشگاه در سطح کشور و بین الملل و ارتباط فعال با مراکز علمی، درمانی و تحقیقاتی داخلی و بین المللی

 

دورنما  (Vision)

بین­ المللی‌سازی دانشگاه در سطح منطقه و جهان و تبدیل دانشگاه به مرجع آموزشی، درمانی و پژوهشی

 

 

اهداف پردیس بین الملل

  1. بین­ المللی‌سازی  دانشگاه در سطح منطقه و جهان و تبدیل دانشگاه به مرجع آموزشی، درمانی و پژوهشی
  2. ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات با مالکیت سازمانی پردیس بین الملل
  3. ارتقاء کمی و کیفی آموزش پردیس بین الملل