فهرست

زمان مشاوره اساتید پردیس خودگردان دانشگاه

  نام و نام خانوادگی

زمان

مکان
آقای دکتر حسینعلی اصغرنیا 

 شنبه ها 12__10

سه شنبه ها 12__10

دانشکده پزشکی 
آقای دکتر محمد علی جهانی 

شنبه ها 12__8

چهارشنبه ها 12__10

دانشکده پزشکی 
 آقای دکتر موسی یمین فیروز

یکشنبه ها 15__13

دوشنبه ها 15__13

چهارشنبه ها 15__13

دانشکده پزشکی
 آقای دکتر نبی الله سلطانپور

شنبه ها 15__13

دانشکده پزشکی
آقای دکتر محمد هادی یدالله پور 

شنبه ها   صبح و عصر

 دوشنبه ها  13__8

دانشکده پزشکی
 آقای دکتر رضا قدیمی 

یکشنبه ها 14__12

 دانشکده پزشکی
خانم دکتر سمانه قره خانی 

دوشنبه ها 12__11 

دانشکده دندانپزشکی 
 آقای دکتر سینا میرزایی

سه شنبه ها 11__9

دانشکده دندانپزشکی
 آقای دکتر محمد تقی پور 

دوشنبه ها 16__13

دانشکده توانبخشی 
آقای دکتر یحیی جوادیان 

سه شنبه ها 15__13

دانشکده توانبخشی