فهرست

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

دندانپزشکی

شیوه نامه واحد پژوهشی پردیس بین الملل / رشته دندانپزشکی عمومی

1

ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان

دانلود

2

اساتید راهنما و مشاور

دانلود

3

راهنماي نگارش پايان نامه

دانلود

4

الگوی صفحه روی جلد پایان نامه

دانلود

5

الگوی صفحه عنوان فارسی

دانلود

6

الگوی صفحه عنوان انگلیسی

دانلود

7

الگوی صفحه پشت جلد پایان نامه

دانلود

8

مدارک و شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه

دانلود

9

فلوچارت دفاع از پایان نامه

دانلود

10

آماده سازي و صحافي پایان نامه

دانلود