فهرست

فرم ها

دندانپزشکی عمومی

فرم های واحد پژوهشی پردیس بین الملل جهت مراحل اخذ پایان نامه و دفاع رشته داندانپزشکی عمومی

1

 فرم انتخاب پايان‌نامه

دانلود

2

 لاگ بوک جمع آوری داده ها

دانلود

3

 تایید استاد راهنما مبنی بر اجازه دفاع

دانلود

4

 تعهد ارائه مقاله

دانلود

5

 تعهد نامه اصالت پایان نامه

دانلود

6

 فرم درخواست اجازه دفاع

دانلود

7

 چک لیست ارزیابی ساختاری دندانپزشکی

دانلود

8

 رسید دریافت دعوتنامه توسط هیئت داوران جلسه دفاع

دانلود

9

 سوگندنامه دندانپزشکی

دانلود

10

 رسید دریافت پایان نامه

دانلود