فهرست

فرم ها

پزشکی عمومی

فرم های واحد پژوهشی پردیس بین الملل جهت مراحل اخذ پایان نامه و دفاع رشته پزشکی عمومی

1

 فرم انتخاب پايان‌نامه

دانلود

2

 لاگ بوک جمع آوری داده ها

دانلود

3

 تایید استاد راهنما مبنی بر اجازه دفاع

دانلود

4

 تعهد نامه اصالت پایان نامه

دانلود

5

 فرم درخواست اجازه دفاع

دانلود

6

 چک لیست ارزیابی ساختاری پزشکی

دانلود

7

 فرم پیش دفاع

دانلود

8

 رسید دریافت دعوتنامه توسط هیئت داوران جلسه دفاع

دانلود

9

 سوگندنامه پزشکی

دانلود

10

 رسید دریافت پایان نامه

دانلود