فهرست

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

پزشکی

شیوه نامه واحد پژوهشی پردیس بین الملل / رشته پزشکی عمومی

1

 ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان

دانلود

2

 فلوچارت انتخاب و تصویب پروپوزال پزشکی

دانلود

3

 اساتید راهنما و مشاور

دانلود

4

 راهنماي نگارش پايان نامه

دانلود

5

 الگوی صفحه روی جلد پایان نامه

دانلود

6

 الگوی صفحه عنوان فارسی

دانلود

7

 الگوی صفحه عنوان انگلیسی

دانلود

8

 الگوی صفحه پشت جلد پایان نامه

دانلود

9

 مدارک و شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه

دانلود

10

فلوچارت دفاع از پایان نامه

دانلود

11

 آماده سازي و صحافي پایان نامه

دانلود