فهرست

برنامه امتحانی


برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99

 

برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی                                                        دانلود

برنامه امتحانی دانشجویان رشته دندانپزشکی                                                        دانلود

برنامه امتحانی دانشجویان رشته فیزیوتراپی                                                          دانلود

برنامه امتحانی دانشجویان رشته  پرستاری                                                            دانلود