فهرست

برنامه کلاسی

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400

برنامه کلاسی رشته پزشکی

پزشکی ورودی 96

پزشکی ورودی 97

پزشکی ورودی 98

پزشکی ورودی 99

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی رشته دندانپزشکی

دندانپزشکی ورودی 97

دندانپزشکی ورودی 98

دندانپزشکی ورودی 99

دانلود

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی رشته پرستاری

پرستاری ورودی 98

پرستاری ورودی 99

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی رشته فیزیوتراپی

فیزیوتراپی ورودی 97

فیزیوتراپی ورودی 98

فیزیوتراپی ورودی 99

دانلود

دانلود

دانلود