فهرست

برنامه کلاسی

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400

برنامه کلاسی رشته پزشکی

پزشکی ورودی 97

پزشکی ورودی 98

پزشکی ورودی 99

پزشکی ورودی 1400

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی رشته دندانپزشکی

دندانپزشکی ورودی 98

دندانپزشکی ورودی 99

دندانپزشکی ورودی 1400

دانلود

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی رشته پرستاری

پرستاری ورودی 98

پرستاری ورودی 99

پرستاری ورودی 1400

دانلود

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی رشته فیزیوتراپی

فیزیوتراپی ورودی 98

فیزیوتراپی ورودی 99

فیزیوتراپی ورودی 1400

دانلود

دانلود

دانلود