فهرست

اساتید مشاور پردیس خودگردان دانشگاه

اساتید مشاور رشته پزشکی

 

 ورودی 92

 

دانلود

ورودی 93

 

دانلود

ورودی 94

 

دانلود

ورودی 95

 

دانلود

ورودی 96   دانلود

اساتید مشاور رشته دندانپزشکی

 

ورودی 92

 

دانلود

ورودی 93

 

دانلود

 ورودی 94

 

دانلود

ورودی 95

 

دانلود

اساتید مشاور رشته فیزیوتراپی

 

 

 ورودی 92

 

دانلود

 ورودی 93

 

دانلود

ورودی 94

 

دانلود

ورودی 95

 

دانلود