[فارسی] [ English ]
فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل

برنامه امتحانی پایان ترم ورودی بهمن 93

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن 93 : انتخاب واحد این دسته از دانشجویان از طریق سیستم سما انجام می پذیرد.

تقویم نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 93-92

آرایش ترمی دانشجویان پزشکی

آرایش ترمی دانشجویان دندان پزشکی

برنامه کلاسی دانشجویان ترم سوم پزشکی ورودی بهمن 92

برنامه امتحانی پایان ترم سوم ورودی بهمن 92

برنامه کلاسی دانشجویان ترم سوم دندان پزشکی ورودی بهمن 92

برنامه کلاسی دانشجویان ترم اول دندان پزشکی ورودی بهمن 93

برنامه کلاسی دانشجویان ترم اول  پزشکی ورودی بهمن 93

آرایش ترمی دانشجویان رشته دندانپزشکی

برنامه کلاسی دانشجویان ترم اول فیزیوتراپی ورودی بهمن 93

برنامه کلاسی دانشجویان ترم سوم فیزیوتراپی ورودی بهمن 92

  انتصاب
طی حکمی از سوی رئیس محترم پردیس بین الملل بابل ،جناب آقای مجید قنبری بور خیلی بعنوان مدیر امور اداری پردیس بین الملل دانشگاه منصوب گردید....    بيشتر »
چهار شنبه 8 بهمن 1393 ساعت 14:10
  انتصاب
طی حکمی از سوی رئیس محترم پردیس بین الملل بابل ،جناب آقای دکتر محمد علی جهانی بعنوان معاون آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه منصوب گردید....    بيشتر »
چهار شنبه 8 بهمن 1393 ساعت 14:9
  انتصاب
طی حکمی از سوی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل ،جناب آقای دکتر حسینعلی اصغر نیا بعنوان ریاست پردیس بین الملل دانشگاه منصوب گردید....    بيشتر »
چهار شنبه 8 بهمن 1393 ساعت 14:6
  اطلاعیه تغییر تاریخ امتحان
تغییر تاریخ امتحان در س آناتومی و جنین : درس آناتومی 4/5/93 ساعت 11 صبح و درس جنین شناسی 21/4/93 ساعت 11 صبح...    بيشتر »
چهار شنبه 11 تير 1393 ساعت 11:43
  اطلاعیه امور مالی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل
ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل مقتضی است مبلغ 50000000 ریال را بصورت علی الحساب به حساب شماره 2178455012008 بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز و فیش مربوطه را همراه با سایر مدارک ثبت نامی تحویل اداره کل آموزش دانشگاه نمایید....    بيشتر »
دو شنبه 25 شهريور 1392 ساعت 8:44
 

آدرس: بابل -خیابان شهید سرگرد قاسمی - پردیس خودگردان بین الملل                   کد پستی :47745-47176                   تلفن :5-01132250824               دورنویس:01132250803 

Email:ib@mubabol.ac.ir                          http://ib.mubabol.ac.ir