فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص دریاف کارت ورود به جلسه

 براي استفاده از سامانه آموزشي

بايد فرمهاي مربوط به ارزشيابي را تکميل نمائيد.