فهرست

دوازدهمین جلسه شورایعالی پردیس خودگردان دانشگاه (واحد بین الملل)

دوازدهمین جلسه شورایعالی پردیس خودگردان دانشگاه (واحد بین الملل) در تاریخ 96/9/29 در دفتر ریاست دانشگاه و با حضور جناب آقای دکتر ربیعی ، معاونین آموزشی ، توسعه و رؤسای دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی ، توانبخشی و پردیس خودگردان جهت بررسی مسائل امور آموزشی و فرهنگی دانشجویان و تبیین سیاست های کلان پردیس خودگردان دانشگاه تشکیل و نسبت به اعمال تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز ، بررسی درخواست های انتقالی دانشجویان و بررسی نامه های واصله تصمیم گیری های مقتضی به عمل آمد.

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه