فهرست

جلسه کمیته تحقیقات دانشجوئی پرديس خودگردان دانشگاه

اولین جلسه کمیته تحقيقات دانشجويي پرديس خودگردان دانشگاه به حول قوه الهی با حضور گرم ریاست محترم پرديس خودگردان جناب آقای دكترحسینعلی اصغرنیا که واقعا موجب دلگرمي حضارقرارگرفت و آقای ناصرالدین ظاهری کارشناس محترم پژوهشی و جمعی از دانشجویان فعال پردیس خودگردان در محل کمیته واقع در ساختمان اداری پرديس تشکیل گردید.

  

  

 

 <<روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه>>