فهرست

برگزاری نهمین جلسه شورایعالی پردیس خودگردان دانشگاه

نهمین جلسه شورایعالی پردیس خودگردان دانشگاه راس ساعت 12 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 با حضور جناب آقای دکتر ربیعی رئیس محترم دانشگاه و رئیس شورایعالی پردیس خودگردان ، معاونین محترم آموزشی ، توسعه مدیریت و منابع ، دانشجویی و فرهنگی و رؤسای محترم دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی، توانبخشی و پردیس در محل سالن جلسات پردیس خودگردان دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه موضوعات اساسی در ارتباط با سیاست های جذب دانشجویان انتقالی خارج از کشور ، تجهیز گروههای آموزشی دانشکده های تابعه دانشگاه و کمک به توسعه امورات رفاهی و فرهنگی دانشجویان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

<<روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه>>