فهرست

قابل توجه دانشجویان ورودی 95

 

زمان شروع کلاس های دانشجویان ورودی 95 از تاریخ 95/11/9

و

مکان برگزاری کلاس های آموزشی در پردیس خودگردان دانشگاه می باشد.