فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص زمان مراجعه به کارشناس مشاوره

 زمان حضور کارشناس مشاوره : روزهای سه شنبه

مکان : پردیس خودگردان.طبقه اول ساختمان اداری .اتاق مشاوره