فهرست

قابل توجه دانشجویان واجدشرایط امتحان علوم پایه شهریور 1397

 

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان واجدشرایط امتحان علوم پایه شهریور 1397

تاریخ امتحان جامع علوم پایه : 15/06/97

محل دریافت کارت آزمون  : دانشکده پیراپزشکی

ساعت دریافت کارت آزمون : 7:30 صبح