فهرست

برگزاری یازدهمین جلسه شورایعالی پردیس خودگردان دانشگاه

یازدهمین جلسه شورایعالی پردیس خودگردان دانشگاه راس ساعت 12:30 روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 با حضور اعضای شورایعالی پردیس خودگردان در محل سالن جلسات پردیس خودگردان دانشگاه تشکیل گردید.

در این جسه موضوعات اساسی در ارتباط با سیاست های جذب دانشجویان انتقالی ار خارج کشور ، دانشجویان انتقالی از سایر دانشکده ها به پردیس خودگردان و سایر موضوعات مرتبط به پردیس مطرح و مورد بررسی قرارگرفت .

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه