فهرست

قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی

کلیه دانشجویان رشته پزشکی جهت  اخذ درس سیستم عضلانی به واحد آموزش پردیس خودگردان تا تاریخ 96/12/16 مراجعه نمایند .


آموزش پردیس خودگردان دانشگاه