فهرست

قابل توجه دانشجویان ورودی 96 پردیس خودگردان

 

معاینات پزشکی دانشجویان جدیدالورود صبح شنبه و یکشنبه مورخ 28 و 29 بهمن ماه

 در محل پردیس خودگردان انجام می پذیرد .

لذا حضور دانشجویان در تاریخ تعیین شده در پردیس خودگردان الزامی می باشد .

 

آموزش پردیس خودگردان دانشگاه