فهرست

برنامه امتحانی


برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 

برنامه امتحانی دانشجویان دندانپزشکی 96 ؛ فیزیوتراپی 96 ؛ پزشکی 95 ؛ دندانپزشکی 95 ؛ فیزیوتراپی 95         دانلود

 

برنامه امتحانی دانشجویان پزشکی 94  ؛ فیزیوتراپی 94 ؛ پزشکی 96                                              دانلود