فهرست

برنامه امتحانی


برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

برنامه امتحانی دانشجویان پزشکی 96 ، پزشکی 97 ، فیزیوتراپی 95 ، فیزیوتراپی 97                                       دانلود

 

برنامه امتحانی دانشجویان پزشکی 95 ، دندانپزشکی 96 ، دندانپزشکی 97 ، فیزیوتراپی 96                               دانلود