فهرست

برنامه امتحانی


برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

برنامه امتحانی دانشجویان فیزیوتراپی 94 ، دندانپزشکی 95 ، فیزیوتراپی95 ، پزشکی 96 ، فیزیوتراپی 96         دانلود

 

برنامه امتحانی دانشجویان دندانپزشکی 96 ، پزشکی 95 ، پزشکی 94                                                            دانلود