فهرست

برنامه امتحانی


برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

برنامه امتحانی دانشجویان دندانپزشکی 94 ؛ فیزیوتراپی 94 ؛ پزشکی 95 ؛ دندانپزشکی 95 ؛ فیزیوتراپی 95         دانلود

 

برنامه امتحانی دانشجویان پزشکی 93 (فیزیوپات 1) ؛ فیزیوتراپی 93 ؛ پزشکی 94                                              دانلود