فهرست

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری 1400- اطلاعیه شماره 2

نحوه و زمان  تحویل مدارک به صورت حضوری پس از ثبت نام اینترنتی

 

دانشجویان جدیدالورود تا شروع ترم تحصیلی بهمن فرصت دارند  بصورت حضوری مدارک ذیل را به آقای تقی زاده مسئول مالی دانشکده پردیس خودگردان تحویل نمایند.

مدارک لازم:

1-  اصل فیش بانکی واریزی شهریه بابت 2 ترم تحصیلی  به مبلغ:

- رشته  پزشکی :  189،601،000  ( یکصد و هشتاد و نه میلیون و ششصد و یک هزار ریال )

- رشته دندانپزشکی : 176،000،000 ( یکصد و هفتاد و شش میلیون ریال )

- رشته فیزیوتراپی و پرستاری : 105،380،000  ( صدو پنج میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال )

 - ارائه معرفی نامه کتبی از بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بابل برای دانشجویان فرزندان شاهد، آزادگان و جانبازان بالای %25 درصد .

2-  خرید سفته به مبالغ ذیل  و تحویل آن ها به همراه سایر مدارک با امضای 2 نفر ضامن معتبر (ضمناً روی سفته توسط ولی دانشجو تکمیل و پشت آن توسط ضامنین امضاء گردد).

برای رشته  پزشکی (  1،600،000،000 )  یک میلیارد و ششصد میلیون ریال

برای رشته  دندانپزشکی ( 1،800،000،000 ) یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال

برای رشته های فیزیوتراپی  و پرستاری ( 500،000،000 )  پانصد میلیون ریال

3-    تعهد نامه محضری دانشجو                             

4-   فرم محضری گواهی امضای دانشجو                   

5-   فرم محضری گواهی امضای ولی دانشجو              

6-   فرم محضری گواهی امضای ضامنین                 

7-  فرم انصراف قطعی دانشجو

تذکر1 : از ارسال مدارک مالی به صورت پستی خودداری بنمایید.

تذکر2 : تحویل مدارک در دانشکده پردیس خودگردان میباشد.