فهرست

قابل توجه د انشجویان محترم ورودی سال 1399

آن دسته از دانشجویان ورودی سال  1399 که اصل مدارک ثبت نامی خود شامل فیش پرداختی ، سند تعهد محضری و ...به مسئول مالی دانشکده ( آقای تقی زاده ) تحویل نداده اند؛ لطفا در اسرع وقت نسبت به انجام این امر اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم انجام امور فوق، در انتخاب واحد ترم جاری دچار مشکل خواهند شد.