فهرست

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط در امتحان پیش کارورزی شهریور 1400

 

جهت شرکت در امتحان پیش کارورزی باید پروپوزال خود را در واحد پژوهشی پردیس

   خودگردان ثبت نماید در غیر اینصورت از شرکت در امتحان پیش کارورزی جلوگیری

به عمل می آید .