فهرست

نخستین دانش آموخته رشته پزشکی عمومی از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

جناب آقای دکتر حسن آقابرارزاده عمران نخستین دانش آموخته رشته پزشکی عمومی از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

دکتر حسن آقابرارزاده عمران در روز چهارشنبه مورخ 1/02/1400 از پایان نامه خود با عنوان " تاثیر داروی ترانکسامیک اسید بر روی ترومبوز وریدهای عمقی و ترومبو آمبولی در عمل جراحی شکستگی های استخوان ران" با حضور اساتید محترم راهنما و مشاور و هیئت محترم داوران در ساختمان آموزشی پردیس خودگردان، دفاع نموده و با نمره عالی دانش آموخته این رشته گردیدند.

پردیس خودگردان، ضمن تبریک به آقای دکتر حسن آقابرارزاده، بعنوان نخستین دانش آموخته رشته پزشکی عمومی این دانشکده از برگزاری این جلسه دفاع و کسب نمره عالی توسط ایشان ابراز خرسندی کرده و برای سایر دانشجویان این رشته آرزوی موفقیت نمودند.