فهرست

قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی و دندانپزشکی واجد شرایط شرکت در امتحان پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 1399

تاریخ امتحان آزمون جامع پیش کارورزی روز پنجشنبه مورخ   99/12/14

ساعت 8:30

تاریخ امتحان آزمون جامع علوم پایه پزشکی روز پنجشنبه مورخ 99/12/14

ساعت 14

تاریخ امتحان آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی روز جمعه مورخ 99/12/15

ساعت 14

 

محل دریافت کارت آزمون : دانشکده پیراپزشکی

زمان دریافت کارت آزمون : 1 ساعت قبل از شروع آزمون