فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم رشته پزشکی (مقطع استاجری )

جهت ورود به مقطع اینترنی و شرکت در امتحان پیش کاروزی الزام به ثبت پروپوزال دارند

در غیر اینصورت از شرکت در امتحان مزبور محروم می گردند .

 

با تشکر :واحد آموزش