فهرست

سامانه آموزشی نوید در دسترس دانشجویان جدیدالورود دانشکده پرستاری رامسر

سامانه آموزشی نوید از شنبه ۲۴آبان در دسترس دانشجویان عزیز قرار خواهد گرفت.دانشجویانبرای شرکت در کلاس های مجازی می توانند از طریق سامانه آموزشی نوید به آدرس https: mubabolnavid.vums.ac.ir از شنبه ۲۴ آبان  ۱۳۹۹با

email.com @شماره دانشجویی :نام کاربری

sp123456 :رمز عبور

وارد سامانه شده و از کلاس های مجازی استفاده نمایند.شماره تماس  ۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱ آماده پاسخگویی به دانشجویان عزیز می باشد.برای راهنمایی در خصوص چگونگی کار با سامانه یادگیری الکترونیکی نوید اینجارا کلیک کنید.انمضدانشجویان جهت رویت برنامه تئوری ، بالینی و هفتگی به آدرس زیر مراجعه نمایند. Ramsar.mubabol.ac.ir معاونت آموزشی برنامه آموزشی دانشجویی برنامه تئوری ، بالینی و هفتگی