فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر

به اطلاع دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر پردیس خودگردان دانشگاه می رساند:

 به استناد بند (۱) از بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مبنی بر "تامین و پرداخت یا معافیت حداقل ۳۰٪ هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره های شبانه دانشگاه های دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه های مورد تایید وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وفق بودجه سنواتی"، لذا مقتضی است آندسته از دانشجویان محترم به شرح ذیل که مشمول قانون فوق الذکر می گردند، نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوطه دال بر شاهد و ایثارگر بودن خود را لغایت تاریخ 1398/9/15 به حوزه مدیریت اداری پردیس (دبیر خانه پردیس خودگردان ) تحویل نمایند، تا نسبت به تخصیص اعتبار مربوطه هماهنگی ها و اقدامات لازم به عمل آید.

 

۱) رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند .

۲) جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) جانبازی

۳) آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان

 

((مدیریت امور اداری پردیس خودگردان ))