فهرست

قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز عادی دانشگاه و پردیس بین الملل

 

دانشجویان متقاضی وام شهریه می توانند از تاریخ 98/8/12 لغایت 98/8/22 جهت دریافت فرم وام به امور دانشجویی دانشکده پردیس بین الملل یا دانشگاه مراجعه نمایند .

تذکر : دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی دریافت وام مذکور می باشند باید نسبت به تحویل تعهد نامه محضری اقدام نمایند .

محل مراجعه در پردیس خودگردان : طبقه اول ساختمان اداری  ( اتاق آقای علی غلامی بیشه )

امور دانشجویی دانشگاه