فهرست

پایان نامه های ثبت شده

مشخصات دانشجویان پردیس خودگردان که پایان نامه آنها تصویب و ثبت شده است

 

تاریخ بروز رسانی

1398/2/04

ردیف

نام دانشجو

ورودی

تاریخ تصویب

عنوان پایان نامه

1

خشایار طاهری

1392

1397/11/1

 مقایسه اثر مونته لوکاست با رویال ژلی برزخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی

2

طلا کوثری مقدم

1393

1397/11/1

 مقایسه اثر کارودیلول با آتورواستاتین برسمیت کبدی ناشی از سرب در موش سفید بزرگ