بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
بابل - خیابان شهید سرگرد قاسمی - پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل
تلفن :
011-32250824-5
فکس :
011-32350803
شما می توانید از طریق فرم تماس و یا راه های دیگر ارتباطی با ما تماس بر قرار کنید
رایانامه :

فرم تماس