بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر عارفه بابازاده

دکتر عارفه بابازاده

متخصص عفوني

وظایف و اختیارات رئیس پردیس خودگردان:

1 ) انتخاب معاونان و مدیران قسمت های مختلف پردیس خودگردان با هماهنگی رئیس دانشگاه
2 ) ارائه گزارش سالانه فعالیت های عملکردی و مالی پردیس خودگردان به رئیس دانشگاه
3 ) نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی پژوهشی فرهنگی دانشجویی و خدمات حوزه سلامت اداری و مالی و برنامه ریزی و توسعه پردیس خودگردان و هدایت کلیه فعالیت های مرتبط با آن
4 ) مدیریت و برنامه ریزی و تامین منابع و تنظیم مصارف
5 ) هدایت کلیه فرآیندها و فعالیتهای پردیس خودگردان برای دستیابی به اهداف و مأموریت های تعیین شده در حوزه داخلی و بین المللی
6 ) ظرفیت سازی برای توسعه پردیس خودگردان با استفاده از درآمد اختصاصی
7 ) هماهنگی با واحدهای مختلف تحت پوشش و پاسخگویی به مراجع دانشگاه
8 ) نماینده تام الاختیار پردیس خودگردان در مراجع قانونی و حقوقی
9 ) استفاده مشورتی از افراد با تجربه و صاحب نظر در امور آموزشی و پژوهشی و خدمات رسانی

 

 

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132250824-5
تلفن داخلی 12
فکس 01132250803
پست الکترونیکی babazade95.a@gmail.com