بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
آقای روح الله تقی زاده

آقای روح الله تقی زاده

کارشناس ارشد مدیریت مالی

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 011-32250824-5
تلفن داخلی 17
فکس 011-32250803
پست الکترونیکی