بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست

 

 شرح وظایف مدیر اداری:  

1_ ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشگاه

2_ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه‌ها 

3_نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود 

4_ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی پردیس خودگردان 

5_نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی  

6_پیشنهاد بودجه سالانه پردیس خودگردان 

7_ارزیابی کار سالانه پردیس و گزارش آن به رییس دانشگاه

8_ بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان.

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 011-32258490
تلفن داخلی 13
فکس 01132250803
پست الکترونیکی